Saturday, July 17, 2004

แบบทดสอบร่างกายของเรา ครั้งที่ 1

แบบทดสอบเก็บคะแนนครั้งที่ 1 ชุดที่ ………
ร่างกายของเรา
คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้อง นำไปกา X ลงในกระดาษคำตอบที่กำหนดให้
1. อวัยวะใดที่ไม่ทำหน้าที่เกี่ยวกับย่อยไขมัน
ก. ตับ
ข. กระเพาะอาหาร
ค. ลำไส้เล็ก
ง. ตับอ่อน
2. เพราะเหตุใด แพทย์จึงแนะนำให้ผู้ที่ได้รับการผ่าตัดเอาถุงน้ำดีออก รับประทานอาหารประเภทที่มีไขมันต่ำ
ก. เพราะร่างกายขาดเอนไซม์ไลเปสที่สร้างโดยถุงน้ำดี
ข. เพราะตับอ่อนจะสร้างเอนไซม์ไลเปสได้น้อยกว่าปกติเพราะขาดสภาพเบสจากน้ำดี
ค. เพราะไลเปสต้องการเบส และการช่วยย่อยจากน้ำดี
ง. เพราะไลเปสต้องการกรดจากน้ำดี ในการย่อยไขมันให้เป็นกรดไขมันและกลีเซอรอล
3. ข้อความใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง ตามความเป็นจริงเกี่ยวกับการย่อยอาหาร
ก. น้ำดีเป็นน้ำย่อยที่มีฤทธิ์เป็นเบสอ่อน ๆ สำหรับย่อยไขมัน
ข. สารอาหารชนิดแรกที่ถูกย่อย คือ คาร์โบไฮเดรต
ค. ในกระเพาะอาหารมีการย่อยอาหารพวกโปรตีน
ง. เจจูนัมเป็นบริเวณที่มีการดูดซึมอาหารมากที่สุด
4. ข้อใดแสดงความหมายของการย่อยอาหาร
ก. การสลายโมเลกุลของสารอาหารเพื่อให้ได้พลังงาน
ข. การสลายโมเลกุลของสารอาหารเพื่อให้มีขนาดเล็กสุด
ค. การนำอาหารไปใช้ภายในเซลล์ร่างกาย
ง. การทำให้อาหารมีขนาดเล็กลงเพื่อสะดวกต่อการกิน
5. เมื่อนักเรียนกินข้าวต้มปลา การย่อยและการดูดซึมอาหารส่วนใหญ่เกิดขึ้นที่ใด
ก. ตับ
ข. ลำไส้เล็ก
ค. ลำไส้ใหญ่
ง. กระเพาะอาหาร
6. ทางเดินอาหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดูดซึม และการย่อยอาหารน้อยที่สุด
ก. หลอดอาหาร
ข. ช่องปาก
ค. ลำไส้เล็ก
ง. กระเพาะอาหาร
7. อวัยวะใดของคนไม่สร้างเอ็นไซม์ย่อยอาหาร
ก. ตับ
ข. ตับอ่อน
ค. ต่อมน้ำลาย
ง. ลำไส้เล็ก
8. ตำแหน่งที่มีการย่อยอาหารประเภทโปรตีน เป็นครั้งแรกสุดในคนโดยการใช้เอนไซม์ คือ
ก. บริเวณช่องปาก
 ข. บริเวณหลอดอาหาร
ค. บริเวณลำไส้เล็ก
 ง. บริเวณกระเพาะอาหาร
9. ข้อใดไม่ใช่น้ำย่อยจากตับอ่อน
ก. ทริปซิน
ข. เปปซิน
ค. ไลเปส
ง. อะไมเลส 
10. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของน้ำดีจากตับ
ก. ลดความเป็นกรดของอาหารในลำไส้เล็ก
ข. ช่วยในการดูดซึมอาหารเข้าสู่เส้นเลือด
ค. ช่วยทำให้ไขมันแตกตัวเป็นเม็ดเล็กๆ
ง. ย่อยไขมันให้กลายเป็นกรดไขมัน และกลีเซอรอล
11. อาหารจำพวกแป้งเมื่อย่อยจนถึงขั้นสุดท้ายแล้ว จะได้สารใด
ก. มอลโตส
ข. กลูโคส
 ค. ฟรุกโตส
ง. กาแลกโตส
12. สารอาหารใด ที่ร่างกายดูดซึมเข้าสู่เซลล์ได้ดี
ก. ไขมัน และ โปรตีน
ข. กรดไขมัน และ กรดอะมิโน
ค. กลูโคส และ มอลโตส
ง. กลีเซอรอล และ แลกโตส
13. การย่อยโปรตีน จะเกิดขึ้นจนได้สิ่งใดในที่สุด
ก. กรดไขมัน
 ข. กรดอะมิโน
ค. กลูโคส
ง. กลีเซอรอล
14. เอ็นไซม์ ทริปซิน ทำงานได้ดีในสภาวะใด
ก. ภาวะเป็นกรด
ข. ภาวะเป็นเบส
ค. ภาวะเป็นกลาง
ง. ภาวะเป็นเกลือ
15. คนที่เป็นโรคดีซ่าน หรือท่อน้ำดีอุดตัน ควรงดอาหารประเภทใด
ก. ถั่วลิสง
 ข. เผือกต้ม
ค. เนื้อวัว
ง. มันฝรั่ง
16. กรดอะไรช่วยในการทำงานของน้ำย่อยในกระเพาะอาหาร
ก. HNO3
ข. HCl
ค. H2SO4
 ง. H2CO3
17. หัวใจคนมี 4 ห้อง ห้องที่มีกล้ามเนื้อหนาที่สุดคือ
ก. ห้องบนขวา
ข. ห้องล่างขวา
 ค. ห้องบนซ้าย
ง. ห้องล่างซ้าย
18. สารที่น่าจะเป็นก๊าซออกซิเจน คือ
ก. สารที่แพร่จากน้ำเลือดเข้าสู่เซลล์ร่างกาย
ข. สารที่แพร่จากเซลล์ร่างกายเข้าสู่เซลล์เม็ดเลือดแดง
ค. สารที่แพร่จากเม็ดเลือดแดงเข้าสู่เซลล์ร่างกาย
ง. สารที่แพร่จากเม็ดเลือดขาวเข้าสู่เม็ดเลือดแดง
19. เลือดที่บรรจุอยู่ในเส้นเลือดใดมีออกซิเจนสูง
ก. เส้นเลือดจากศรีษะเข้าสู่ห้องบนขวา
ข. เส้นเลือดที่ออกจากหัวใจห้องล่างขวาไปยังปอด
ค. เส้นเลือดจากร่างกายส่วนต่างๆเข้าสู่หัวใจห้องบนขวา
ง. เส้นเลือดจากหัวใจห้องล่างซ้ายไปยังส่วนต่างๆของร่างกาย
20. การวัดชีพจร คือการวัด
ก. อัตราการเต้นของหัวใจ
ข. ความดันเลือด
ค. อัตราความเร็วของเลือดในเส้นเลือด
ง. ความยืดหยุ่นของเส้นเลือดขณะที่คนเรามีชีวิตอยู่
21. กล้ามเนื้อของผนังเส้นเลือดแดง มีลักษณะหนาและยืดหยุ่นได้ดีกว่าเส้นเลือดดำ เพราะ
ก. ป้องกันการไหลกลับของเลือด
ข. ช่วยการไหลของเลือดให้เร็วขึ้น
ค. ต้านทานความดันเลือดจากหัวใจ
ง. เลือดในเส้นเลือดแดงมีปริมาณมาก
22. เลือดแดงกลายเป็นเลือดดำ เมื่อไหลผ่านอวัยวะใด
ก. หัวใจห้องบน
 ข. ปอด
 ค. เส้นเลือดฝอย
 ง. หัวใจห้องล่าง
23. การเจาะเลือดไปตรวจกระทำกับเส้นเลือดใด การวัดความดันเลือดกระทำที่เส้นเลือดใด ตามลำดับ
ก. เส้นเลือดดำ เส้นเลือดดำ
ข. เส้นเลือดดำ เส้นเลือดแดง
ค. เส้นเลือดแดง เส้นเลือดดำ
ง. เส้นเลือดแดง เส้นเลือดแดง
24. เส้นเลือดใดมีความดันเลือดต่ำสุด
ก. เส้นเลือดแดงใหญ่
ข. เส้นเลือดดำใหญ่
ค. เส้นเลือดฝอย
ง. เส้นเลือดที่นำเลือดไปเลี้ยงปลายเท้า
25. ในการหายใจออกของคนเรา พบว่า
ก. กระดูกซี่โครงยกตัวสูงขึ้น ความดันภายในช่องอกมากขึ้น
ข. กระดูกซี่โครงยกตัวสูงขึ้น ความดันภายในช่องอกลดลง
ค. กระดูกซี่โครงลดตัวต่ำลง ความดันภายในช่องอกมากขึ้น
ง. กระดูกซี่โครงลดตัวต่ำลง ความดันภายในช่องอกลดลง
26. ภายในร่างกายมีการแลกเปลี่ยนก๊าซเกิดขึ้นที่
ก. อัลวีโอลัส
 ข. ขั้วปอด
ค. แขนงขั้วปอด
ง. หลอดลม
27. ก๊าซออกซิเจน จะลำเลียงไปยังเซลล์ร่างกายในลักษณะใด
ก. รวมกับฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง
ข. ละลายไปกับน้ำเลือด
ค. ละลายไปกับน้ำในเม็ดเลือดแดง
 ง. แพร่จากปอดไปยังเซลล์ร่างกายโดยตรง
28. สิ่งมีชีวิตใดที่มีระบบโลหิตต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
ก. คน
ข. หอย
 ค. แมลง
 ง. ปู
29. เซลล์แต่ละชนิดในร่างกายคนมีรูปร่างต่างกัน เพราะ
ก. มีองค์ประกอบในเซลล์ต่างกัน
ข. มีหน้าที่ต่างกัน
ค. เกิดจากความผิดปกติในการแบ่งเซลล์
ง. ขึ้นอยู่กับพ่อและแม่
30. ถ้าเปรียบสมอง ได้กับ คอมพิวเตอร์ จะเปรียบเม็ดเลือดขาวกับสิ่งใด
ก. เทศบาล
ข. แพทย์
 ค. รถขยะ
 ง. เตาเผาขยะ
31. เซลล์ที่มีลักษณะเป็นเส้นยาวๆ มีนิวเคลียส มีร่างแหมากมาย มีเยื้อหุ้ม น่าจะหมายถึงเซลล์ใด
ก. เซลล์กล้ามเนื้อ
ข. เซลล์เยื่อบุข้างแก้ม
ค. เซลล์สมอง
ง. เซลล์ประสาท
32. ในการหายใจนำก๊าซเช้าสู่ปอด(หายใจเข้า)จงเรียงลำดับปริมาณก๊าซจากมากไปหาน้อย
ก. O2>CO2>N2
 ข. CO2>O2>N2
ค. N2>CO2>O2
 ง. N2>O2>CO2
33.อัตราการหายใจเข้าออกขึ้นอยู่กับปัจจัยใด
ก. ปริมาณออกซิเจนในเลือด
ข. ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือด
ค. ถ้าความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดสูงการหายใจจะลดลง
ง. ถูกทั้งข้อ ข และ ค
34. น้ำที่ปะปนอยู่ในสารอาหารถูกดูดซึมที่บริเวณใด
ก. กระเพาะอาหาร
ข. ลำไส้เล็ก
ค. ลำไส้ใหญ่
ง. ทวารหนัก
35. การที่เม็ดเลือดแดงของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม ไม่มีนิวเคลียส จะช่วยทำให้
ก. สามารถเคลื่อนที่ได้ง่าย
ข. สามารถขนออกซิเจนได้มากขึ้น
ค. คงทนต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆภายในเลือดได้ดี
ง. สะดวกต่อการทำลายเมื่อหมดอายุ
36. เราจะพบอาหารที่ถูกย่อยจนเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดในข้อใด
ก. แผ่นเลือด
 ข. น้ำเลือด
 ค. เม็ดเลือดแดง
ง. เม็ดเลือดขาว

6 Comments:

At 3:38 PM, Blogger alch2fsre04dyzb said...

Reading your blog and I figured you'd be interested in advancing your life a bit, call us at 1-206-339-5106. No tests, books or exams, easiest way to get a Bachelors, Masters, MBA, Doctorate or Ph.D in almost any field.

Totally confidential, open 24 hours a day.

Hope to hear from you soon!

 
At 12:13 AM, Blogger shawnkline5849383548 said...

I read over your blog, and i found it inquisitive, you may find My Blog interesting. My blog is just about my day to day life, as a park ranger. So please Click Here To Read My Blog

http://www.juicyfruiter.blogspot.com

 
At 3:55 AM, Blogger jx1ox44 said...

hey, I just got a free $500.00 Gift Card. you can redeem yours at Abercrombie & Fitch All you have to do to get yours is Click Here to get a $500 free gift card for your backtoschool wardrobe

 
At 4:39 PM, Blogger ngyt7nnj36qky said...

hey, I just got a free $500.00 Gift Card. you can redeem yours at Abercrombie & Fitch All you have to do to get yours is Click Here to get a $500 free gift card for your backtoschool wardrobe

 
At 9:19 AM, Blogger jennyprice6561754460 said...

hey, I just got a free $500.00 Gift Card. you can redeem yours at Abercrombie & Fitch All you have to do to get yours is Click Here to get a $500 free gift card for your backtoschool wardrobe

 
At 3:50 AM, Blogger uq1csxn40 said...

hey, I just got a free $500.00 Gift Card. you can redeem yours at Abercrombie & Fitch All you have to do to get yours is Click Here to get a $500 free gift card for your backtoschool wardrobe

 

Post a Comment

<< Home